لینک مستقیم فایل(بررسي نحوه بيمه باغات در استان خراسان)

بررسي نحوه بيمه باغات در استان خراسانبررسي نحوه بيمه باغات در استان خراسان|30009494|mjh39021202|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسي نحوه بيمه باغات در استان خراسان قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست مطالبعنوانچكيده2مقدمه3اهداف4پيشينه نگاشته ها5روش تحقيق9وضع توليد ميوه در كشور10تعاريف و شرايط عمومي بيمه باغات12نحوه بيمه باغات14محاسبه درصد خسارت (افت كمي افت كيفي) محصول باغ20محاسبه درصد نهايي خسارت محصول23غرامت قابل پرداخت23نتايج24پيشنهادات26ضمائم27منابع35

چكيده:با توجه به نقش و اهميت بيمه در فعاليتهاي توليدي و تجاري و توجه سرمايه گذاران به آن و عدم آشنايي و آگاهي اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بيمه محصولات كشاورزي و باغي، نحوه بيمه باغات در سال زراعي 81 80 مورد ارزيابي قرار گرفته است.اطلاعات و آمار مورد نياز براي اين مطالعه از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي گرفته شده است. در اين مطالعه به ارزيابي مختصر بعضي از فرم هاي بيمه نامه پرداخته شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي مورد بررسي قرار گرفته است.در سال زراعي 81 80، سطح زير كشت باغات سيب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همين 3 نوع باغ تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند) بصورت كشت آبي، 5918 هكتار مي باشد.سطح بيمه شده اين باغات در اين سال زراعي، 401 هكتار است. يعني 78/6 درصد باغات بيمه شده اند. نتايج حاصله، بيانگر عدم استقبال از بيمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد مي باشد. اين عدم استقبال را مي توان متاثر از عوامل متعددي از قبيل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سيب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتي كه بصورت چند كشتي هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتي كه بصورت حصار يا حاشيه و يا پراكنده هستند، و همچنين عدم آگاهي بسياري از باغداران از بيمه و مزيتهاي آن و … دانست.مقدمههمواره فعايتهاي توليدي كشاورزي، باريسك همراه بوده و مي باشد. تغييرات شرايط توليد و نرخ بالاي ريسك در اين بخش، سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين شرايط اقليمي و اقتصادي، توليد در بخش كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد. نوسانات قيمتي در بازار محصولات كشاورزي، افزايش عرضه محصولات و حاشيه بازاريابي ناكارا، همچنين بروز خشكسالي ها، آفات ، بيماريها و شرايط غير قابل پيش بيني آب و هوايي ،درآمد كشاورزان را به مخاطره مي اندازد. به جهت تامين درآمد مطمئن، جهت كشاورزان و باغداران، راهكارهاي متعددي در بخش كشاورزي توسط سياستگذاران اين بخش ارائه شده است. بيمه محصولات كشاورزي يكي از چندين راه حصول اطمينان جهت توليد در بخش كشاورزي مي باشد.امروزه بيمه در سراسر فعاليتهاي تجاري و توليدي مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته و اهميت و نقش خود را نشان داده است. در بخش كشاورزي نيز به دليل بروز شرايط غير قابل پيش بيني، بيمه يكي از راهكارهاي مهم محسوب مي شود.اهداف:هدف كلي:

اهداف جزئي:بررسي ارتباط بين نوع بيمه محصولات با درصد استقبال كشاورزان به بيمه.بررسي نحوه محاسبات درصد خسارت بر اساس پارامترهاي مورد نظر صندوق بيمه محصولات كشاورزي.بررسي نحوه دريافت غرامت توسط كشاورز از صندوق بيمه محصولات كشاورزي.پيشينه نگاشته ها :تركماني ،جواد (1376)درمطالعه اي به بررسي تاثير بيمه بر كارايي فني و ريسك گريزي كشاورزان منطقه كوار پرداخته است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه ميانگين كارائي فني درگروه بيمه شده، بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از گروه بيمه نشده است كه ميانگين كارائي فني اين گروهها، به ترتيب 08/73و 09/65درصد برآورد گرديده است. داده ها با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله دربهار 75 جمع آوري شده است. براي تعيين شاخص هاي كارايي فني وضرائب ارو پرات بهره برداران بيمه شده وبيمه نشده از تابع "توليد مرزي تصادفي" و "معادل قطعي متحمل برابر" استفاده شده است.تخمين وتحليل ضرائب ارو پرات بهره برداران نشان داد كه هرچند مقدار آن درگروه بيمه شده درمقايسه با گروه ديگر كمتر است، وليكن تفاوت بين دو گروه معني دار نيست. به نظر وي عدم آشنايي با مفهوم و اهداف بيمه، عدم سهولت دسترسي براي بيمه شدن، عدم اطمينان به دريافت سريع خسارت، تاخير در بازرسي مزارع آسيب ديده، عدم دريافت غرامت مناسب ومشكلات اداري از عمده ترين نقائص بيمه كنوني در نقطه نظر بهره برداران مورد مطالعه است.قرباني،محمد (1376) به بررسي مطالعه اي باعنوان تاثير بيمه بر بهره روي و توليد گندم استان مازندران پرداخته است. داده هاي مورد نياز براي مطالعه از طريق مصاحبه وتكميل پرسشنامه 180 كشاورز گندم كار در 27 روستاي شهرستان ساري در سال 1374 جمع آوري شد، كه از اين تعداد 179 پرسشنامه (105 بيمه شده، 74 بيمه نشده) مورد ارزيابي وتحليل قرار گرفت. نمونه ها از طريق روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شده است.در اين مطالعه از تحليل تابع توليد گاريتمي خطي (كاپ داگلاس) استفاده شده و به منظور تفكيك تفاوت بهره وري كل، بين گروه بيمه شده وبيمه نشده به منابع تشكيل دهنده آن، مدل تجزيه بيزاليا مورد استفاده قرار گرفت.